8 Aralık 2011 Perşembe

TÜKETİCİLER 31.12.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN ARTIK TÜRK TELEKOM NUMARALARIMIZDAN BİZLERE ERİŞEMEYECEKSİNİZ

Bilindiği üzere; Ülkemizde ki 81 il imiz ve 957 ilçemizde,  tüketici sorunlarının çözümlenmesinde faaliyette bulunan “TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ”miz bulunmaktadır.

31.12.2011 tarihinden sonra, bu merkezlerimize TÜRK TELEKOM üzerinden hizmet alan telefon iletişimleriyle erişimleriniz, söz edilen tarihten itibaren artık olanaklı değildir.

Çünkü, kurumsal ve kişisel tüm telefon abonelik sözleşmelerimizi “TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ” ortak kararı ile “TÜRKİYE TÜKETİCİLERİ ADINA TELEKOM’A TEPKİ OLARAK’ sonlandırıyoruz.
TEPKİ KARARIMIZA ETKİ EDEN GELİŞMELER

“TÖDEF” Tüketici Örgütleri Federasyonu olarak, yurt genelindeki bağlı örgütlerimizle ortak alınan kararı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bilindiği üzere uzun bir süredir, Türk Telekom tarafından kamuoyuna verilen reklamlarda, siz değerli tüketicilerimiz esas itibarıyla aldatıcı reklamlar yapılması yoluyla aldatılmaktadır.

Türkiye’nin önemli tiraja sahip medya kuruluşlarında ve televizyonlarda yayında bulunan bu reklamların görüntülerinden birkaçı ve içeriği sayfamızdaki resimlerle sizlere yansıtılmaktadır.

Türk Telekom firmasına, haksız rekabet koşulları yaratarak, tüketicilerin aldatılmasına yönelik yapmış olduğu reklamlarıyla suç işlemekte olduğu müteaddit defalar iletilmiş ise de, kurum tarafından bu reklamlara açıklık getirilmemiş ve yapılan reklamlarla nice mağdur tüketici portföyleri oluşturulmuştur.

Son ve bir kez olmak üzere, Türk Telekom firmasının, Sivil Toplum Örgütleri ( ismi bizlerce malum olan) temsilcileri vasıtasıyla, yönetim kadememizle telefon iletişimi kurularak, sorunsal hakkında mutlak bir çözüm üretileceği ve örgütümüze de cevaben dönüleceği bildirilmiş ise de, geçen iki ayı geçkin süreç sonrasında, Türk Telekom tarafından müspet bir adımın atılmadığı görülmüştür.

4077 sayılı kanun ile değişik, 4822 sayılı, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun, TÜRK TELEKOM ilgililerince önemsemedikleri birkaç maddeyi burada yayınlamakta ve siz değerli tüketici kamuoyumuza da aktarmakta yarar görmekteyiz.

Günümüzde, tüketicinin korunması, endüstrileşen toplumun bir sonucu olarak giderek daha fazla önem kazanmakta olup, konusu, kapsamı ve sınırları itibariyle üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur.

Çağdaş anlamda tüketicinin korunması hareketi ilk defa ABD'de filizlenmiştir.

Avrupa Topluluğu'nda ise, ciddi anlamda tüketicinin korunması alanındaki çalışmalar 1972 yılında başlamıştır.

Bu kadar gecikmenin nedeni olarak, Roma Anlaşmasının, ilk aşamada tüketicinin korunmasını, varılmak istenen hedefler arasında açıkça belirtmemesinden kaynaklandığı gösterilmektedir.

İlerleyen dönemlerde Avrupa ülkelerinde de tüketiciyi koruyucu yasalar çıkarılmıştır. Örneğin, Almanya' da genel bir yasa çıkarılmaksızın
ihtiyaçlara göre kanunlaştırma yoluna gidilmiştir. İsviçre'de ise, kanunlaştırma federal düzeyde gerçekleştirilmiştir.

Tüketicinin korunmasının 20. yüzyılla birlikte kazandığı bu öneme paralel olarak
ülkemizde de 23.2.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu bu kanun, günümüz ihtiyaçlarını ve bünyesindeki bazı eksiklikleri giderecek şekilde 14 Mart  2003 tarihli ve 25048 sayılı, Resmi Gazetede yayınlanan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair   4822 sayılı kanunla birçok konuda değişikliğe uğramıştır.

TKHK' nın 16/11 maddesi ile tüketicinin, aldatıcı reklamlara karşı korunması oluşturmaktadır.

Tabiî ki aldatıcı reklamların muhatabı olan daima  tüketicilerimizdir.

KANUN İLGİLİ MADDELERİ NE DİYOR ?
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.  Kanun Numarası: 4077. Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221
TÜRK TELEKOM ABONELERİ DE, BİRER TÜKETİCİDİRLER

Türk Telekom aboneleri kesinlikle birer tüketicidirler. Bunların sözleşmeden doğan h9akları yine yasa ile korunmaktadır.

Örgütümüzce yapılan somut saptamalarda, Türk Telekom ile sözleşme imzalayan hiçbir aboneye yapılan sayfalarca birçok tüketici aleyhinde hükümler içeren  sözleşmelerin bir örneğinin verilmediğine de müşahede edilmiştir.

Bu bağlamda da,  tüketicilerimiz açısından  Türk Telekom’un haksız fiilleri arasında kubl ettiğimiz uygulamalarından bazılarını ilgilendiren kanun maddelerini buraya taşımakta yarar gördük.

Ayıplı Hizmet

Madde 4/A- (Ek: 6/3/2003-4822/5 md.) Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

Sözleşmedeki Haksız Şartlar

Madde 6- (Değişik: 6/3/2003-4822/7 md.) Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir.

Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

Abonelik Sözleşmeleri

Madde 11/A- (Ek: 6/3/2003-4822/18 md.) Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler.

Satıcı tüketicinin aboneliğe son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.


Ticari reklam ve ilanlar
Madde 16- Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.
Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.

TÜRK TELEKOM’CA YAPILAN HAKSIZ VE ALDATICI BİR REKLAMIN ÖRNEĞİ

Bize gelen tüketici şikayeti esnasında, tüketicinin yanında getirmiş olduğu gazetenin adı “ZAMAN”

Gazetenin 08 Kasım 2011 tarihli Gündem sayfasında tam sayfaya yakın bir “Türk Telekom” reklamı bulunmaktadır.

Reklam “Akşam 7’den, Sabah 7’ye evden konuşmak bedava.

Koşul yok, başvuru yok, sadece bedava var.

Haydi, hemen telefonu kaldırın, anında bedava konuşmaya başlayın.

Uzun uzun konuşun, doya doya özlem giderin!”

Bu reklam önceki süreçlerdeki yayınında “evden konuşmak bedava” içeriğini ayrıntılı olarak bildirmiyordu.

Kuruma iletilerimiz sonrasında ilan  yukarıdaki şekliyle değiştirildi.

Bu reklamın  alt kısmında koyu bir zemin üzerinde ise mini puntolarla yazılanları  bizler  bir mercek yardımıyla bu bölüme alıyoruz,.

O kısımda yazılanlar  aşağıdaki gibi ama biz o görüntünün alt kısmına  normal puntolarla da  sizlerin okuyabileceği şekliyle metni kayıtla almış bulunmaktayız.

“Kampanya 01 ocak 2012 günü sat 07.00’ye kadar, hergün 19.00 – 07.00 arasında geçerlidir. Bu kampanya, STHA tipi olmayan ve kırsal santrallerde bulunmayan bireysel aboneler için geçerlidir. Diğer arama yönleri, abonenin kendi tarifesinden ücretlendirilir. Kullanılmayan dakikalar devredilemez.”

“Kampanya 01 ocak 2012 günü sat 07.00’ye kadar, hergün 19.00 – 07.00 arasında geçerlidir. Bu kampanya, STHA tipi olmayan ve kırsal santrallerde bulunmayan bireysel aboneler için geçerlidir. Diğer arama yönleri, abonenin kendi tarifesinden ücretlendirilir. Kullanılmayan dakikalar devredilemez.”


OYSA REKLAMIN BÜYÜK PUNTOLARINDA YAZILI OLANLAR NELER ?

Koşul yok !

Şehir içi ve Şehirlerarası herkese !

HERKES NE DEMEKTİR ?

TÜRK TELEKOM yetkililerinin ‘herkes’ kelimesinin anlamını kavrayabilmek için, sözlüklere bakması gerekmektedir.

Biz kolaylık olsun diye onların yerine anlamı İTÜ sözlükten buraya taşıyoruz.

Herkes; “Bütün kesimleri kapsayan demektir.”

Zaten reklamda bunu doğrular mahiyettir. Ancak minik yazıları okuma yeteneğiniz ve alışkanlığınız var ise ayrıntılara ulaşmanız olanaklıdır.

TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN İLETİŞİM DEVİNE YAKIŞMAYAN (Yanıltıcı) REKLAM

Tüketici abonelerini kandıran ve yanıltan bu reklamların bilincine varmayanlar, ev ayrıntısını fark edemeyenler sonuçta ağır faturalarla karşı karşıya gelebilmektedirler.

Gelen birçok şikayetin ortak konusundan birisi de, “evimizde kullandığımız telefonumuz  esas itibarıyla işyerimiz adına kayıtlı ama biz evden konuşma yapıyoruz diye ha bire ücretsiz konuştuk konuştuk şimdi milyonlarca liralık borç faturaları gelmiştir.”

“Evimden home ofis çalışıyorum ve telefonum vergi dairemle ilintili olarak işyeri mükellefiyetim altında kayıtlı, reklama aldandım evden konuşma diye  belirtilen saatlerde  aramalar yaptım şimdi ödeyemeyeceğim kadar büyük faturalar önümdedir”

Yine Türk Telekom’un abone tüketicileri ençok aldattığı  bir hizmeti de hizmet telefonları üzerinden uygulanmaktadır.

Bilinmeyen numaralar ile 444 lü  aramalar tüketiciler için büyük külfetleri oluşturmaktadır.

“TÖDEF” TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU bağlı sivil toplum örgütleri olarak, tüm il ve ilçelerdeki hakem heyeti temsilcilerimiz de dahil olmak üzere, kurumsal ve kişisel abonelikli tüm “TÜRK TELEKOM” telefon aboneliklerimize, Türkiye tüketicilerinin tepkisini dikkatlere çekmek üzere 31.12.2011 tarihi itibarıyla son veriyoruz.

TÜKETİCİLERİMİZİN TÜM AFİŞ, BROŞÜR VE  İNTERNET İLE BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİSLERİNDEKİ  ÖNCEKİ KAYITLARIMIZDAN, BİZLERE 31.12.2011 TARİHİNDEN SONRA ULAŞMALARI OLANAKLI DEĞİLDİR.

Kamuoyuna bu tepkimizi bir örnek olay olarak saygılarımızla arz ederiz.

Baybay “TÜRK” lere ait olmayan “TELEKOM”

Baybay, ulusal sermayemizi sahiplenen ve Türk milletini aldatan yabancı sermaye.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEME HAİZ  SON SÖZÜ;

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten;

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri ferdî ve hususî teşebbüslerde yapılamamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve görüldüğü gibi kısa bir zamanda yapmaya muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz yol, görüldüğü gibi liberalizmden başka bir sistemdir” 1936


TÜRK TELEKOM ile ilgili önceki  açıklamamıza aşağıdaki linkle ulaşılması olanaklıdır.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Prof. Dr. Öner SAMANLI
“TÖDEF” Tüketici Örgütleri
 Federasyonu Başkanı

"TÜKORDER" Tüketiciyi Koruma Derneği
Genel Başkanı

Diğer yayın kanallarımız:
http://www.tuketiciyikoruma.org/
http://www.alo175.com/
http://blog.milliyet.com.tr/tuketici-haklari/Blogger/?UyeNo=1827959
http://blog.milliyet.com.tr/tukorder
http://cumhuriyetciulusalhareket.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.